Bdo.com.ph forex mobile

Pegawai atau pekerja BDO. Jangan mendedahkan maklumat peribadi seperti alamat, nama awal ibu, nombor telefon, nombor keselamatan sosial, nombor akaun bank atau alamat e-mel melainkan jika orang yang mengumpul maklumat itu boleh dipercayai dan boleh dipercayai.

Anda mengakui bahawa kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengesahkan kesahihan apa-apa arahan yang diterima daripada anda melalui penggunaan akaun Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO anda dan tanpa pertanyaan lanjut, bertindak atas apa-apa arahan yang terkandung dalam arahan itu. Bank berhak tetapi tidak terikat untuk melaksanakan apa-apa arahan yang diterima, mengikut syarat-syarat yang diterima.


Tempat semua tindakan undang-undang atau prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO akan dibawa ke mahkamah yang betul Makati City, Filipina atau mana-mana tempat lain di mana BDO kemudiannya memindahkan tempat utama perniagaannya. Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Filipina. Adalah difahamkan bahawa akses dan penggunaan Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO adalah tertakluk kepada keperluan dan prosedur yang berkaitan dengan telekomunikasi kerajaan atau pihak berkuasa kawal selia yang lain dan yang ditetapkan oleh undang-undang.

bdo.com.my forex mobile

Apa-apa caj atau penalti disebabkan oleh transaksi yang tidak berjaya disebabkan oleh kekurangan dana atau ketidakupayaan akaun akan menjadi tanggungjawab anda dan hendaklah untuk akaun anda. Sekiranya anda melakukan transaksi selepas Waktu Potong, ia akan disimpan dan diproses pada hari perbankan Filipina yang seterusnya. Sebarang kerugian, caj atau penalti sama ada yang dikenakan oleh BDO atau pihak ketiga akibat urus niaga berikutnya adalah tanggungjawab anda.

Anda akan bertanggungjawab untuk beberapa atau semua kerugian daripada urus niaga yang tidak dibenarkan sekiranya anda melanggar Terma dan Syarat ini atau menyumbang atau menyebabkan kerugian itu. Anda bersetuju untuk memegang BDO, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja dan wakilnya secara percuma dan tidak berbahaya, serta menanggung rugi mereka, dari sebarang dan semua liabiliti, tuntutan, ganti rugi, apa-apa bentuk, yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelaksanaan Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO, termasuk sebarang dan semua kesilapan yang dilakukan secara tidak sengaja, apa-apa kesilapan yang berkaitan dengan komputer yang mengakibatkan kegagalan Bank untuk mempengaruhi sebarang arahan melalui Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO.

Ketepatan Maklumat Anda bertanggungjawab dan mesti mengambil semua penjagaan yang munasabah untuk memastikan maklumat yang anda berikan adalah tepat. Kami tidak bertanggungjawab dan bertanggungjawab atas ketepatan maklumat atau kegagalan untuk menghantar maklumat tersebut mengikut cara yang anda minta. Anda bertanggungjawab untuk mengesahkan butiran dan pernyataan sejarah transaksi untuk memastikan tiada urus niaga yang tidak dibenarkan.

Ia juga mencadangkan supaya anda sentiasa menyemak e-mel anda untuk kenalan oleh peniaga untuk maklumat penting mengenai sejarah urus niaga. Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja anda menganggap terdapat kesilapan dalam transaksi anda yang dilakukan melalui Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO.


Kod Akses Kami mungkin menghendaki anda menghantar aduan atau pertanyaan kepada anda dalam masa 24 jam dengan menghantar e-mel kepada BDO Customer Contact Centre callcenter bdo.

Apabila anda memberitahu kami masalah anda, sila: Untuk memudahkan siasatan kami, berikan butir-butir berikut yang berkenaan bergantung kepada jenis urus niaga: Kami akan memaklumkan kepada anda mengenai hasil penyiasatan kami dengan serta-merta dan kami akan membetulkan apa-apa kesilapan dengan segera. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin pembalikan urus niaga anda yang telah siap sepenuhnya dan tidak dapat dipulihkan.


Sekiranya kesilapan tidak dapat diperbetulkan, BDO tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kecederaan atau kerugian sebenar, langsung, istimewa dan berbangkit akibat daripada atau timbul daripada kesilapan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan dana yang mencukupi tersedia dalam akaun anda pada setiap masa untuk melindungi sebarang urus niaga anda, serta-merta atau dijadualkan, dan akaun-akaun ini aktif.

Anda memberi kuasa kepada kami untuk mendebit akaun yang didaftarkan oleh anda untuk jumlah yuran dan caj kami yang dibayar atas transaksi yang dilakukan melalui Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO. Jika pada bila-bila masa terdapat dana yang tidak mencukupi dalam akaun anda untuk melindungi yuran dan caj, kami mungkin menolak untuk menjalankan urus niaga anda tanpa menanggung apa-apa liabiliti akibat penolakan tersebut atau mengalih keluar akaun anda dengan mendebit yuran dan caj atau mendebitkan sebarang akaun lain anda berpegang dengan kami.

bdo.com.my forex mobile

Apabila anda memberitahu kami masalah anda, sila: Syarat-syarat Lain Kami berhak untuk mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan akan memberi anda notis tiga puluh 30 hari sebelum perubahan tersebut. Akses Akaun Setiap pendaftaran boleh terdiri daripada satu pengguna tunggal atau pengguna bersama beberapa orang. Maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap atau lambat yang anda terima disebabkan gangguan atau kegagalan sebarang kemudahan komunikasi yang digunakan untuk Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO. Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada BDO. Ketepatan Maklumat Anda bertanggungjawab dan mesti mengambil semua penjagaan yang munasabah untuk memastikan maklumat yang anda berikan adalah tepat. Jika anda melakukan transaksi selepas Bdo.com.ph forex mobile Masa, ia akan disimpan dan diproses pada hari perbankan Filipina seterusnya. Kod Akses Kami mungkin menghendaki anda menghantar aduan atau pertanyaan kepada anda dalam masa 24 jam dengan menghantar e-mel ke Pusat Panggilan Pelanggan BDO callcenter bdo, bdo.com.my forex mobile. Bdo.com.ph forex mobile atau penggunaan bahan tersebut dalam sebarang format, bdo.com.my forex mobile, digital atau sebaliknya, untuk tujuan promosi, penerbitan, paparan atau pengedaran di luar BDO adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis daripada BDO. Kami boleh menamatkan akses anda tanpa notis terlebih dahulu jika:

Ini mestilah bersekongkol kepada anda sahaja dan anda mesti mengambil semua langkah yang munasabah untuk mencegah pendedahan. Kosongkan cache memori dan sejarah urus niaga selepas keluar dari laman web untuk mengeluarkan maklumat akaun. Ia juga disyorkan bahawa anda tidak membuka tingkap penyemak imbas lain semasa perbankan dalam talian.

Terma dan Syarat ini membentuk kontrak antara anda sebagai pelanggan dan BDO sebagai penyedia perkhidmatan ini. Sebelum melakukan transaksi dalam talian atau menghantar maklumat peribadi, pastikan laman web yang betul telah diakses. Sentiasa masukkan URL laman web terus ke dalam penyemak imbas web dan elakkan dirujuk semula ke laman web, atau hubungkan ke laman web tersebut dari laman web yang mungkin tidak selamat. Berhati-hati dengan palsu atau "kelihatan sama" laman web. Anda akan menerima PIN Perbankan Mudah Alih yang dihasilkan oleh sistem melalui mesej teks apabila memproses pendaftaran anda.

Anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang transaksi yang dibuat pada akaun anda sehingga masa pembatalan. BDO tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua baki transaksi berjadual yang telah anda buat sebelum ini. Kami boleh menamatkan akses anda pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, setelah memberi anda notis 30 hari sebelum penamatan sedemikian. Kami boleh menamatkan akses anda tanpa notis terlebih dahulu jika: Syarat-syarat Lain Kami berhak untuk mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan akan memberi anda notis tiga puluh 30 hari sebelum perubahan tersebut.

Pemberitahuan notis kepada anda boleh dihantar ke alamat anda seperti yang ditunjukkan pada rekod kami melalui surat biasa atau melalui surat elektronik atau cara komunikasi lain yang kami anggap sesuai. Gangguan, kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali BDO, kejadian tidak sengaja seperti tetapi tidak terbatas pada gangguan listrik yang berpanjangan, pecahan komputer dan kemudahan komunikasi, taufan , banjir, gangguan awam dan bencana dan kes yang serupa atau yang berkaitan.

Maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap atau lambat yang anda terima disebabkan gangguan atau kegagalan sebarang kemudahan komunikasi yang digunakan untuk Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO. Keadaan atau alasan lain yang dapat mencegah BDO dari melaksanakan transaksi. BDO tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung, sampingan atau turutan, kehilangan keuntungan atau kerosakan yang mungkin anda alami atau mengalami oleh sebab penggunaan atau kegagalan anda atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO.

Rekod Bank tentang apa-apa arahan hendaklah kecuali jika terdapat ralat yang nyata menjadi muktamad dan mengikat. Akses Akaun Setiap pendaftaran boleh terdiri daripada satu pengguna tunggal atau pengguna bersama beberapa orang. Bagi pemegang akaun ATAU bersama, anda memahami dan bersetuju bahawa semua urus niaga yang dibuat oleh mana-mana salah seorang pelajar melalui Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO secara konsisten dianggap sebagai dilakukan dengan persetujuan semua pendeposit bersama. Walau bagaimanapun, pada masa tertentu, sesetengah atau semua Perkhidmatan Perbankan Elektronik BDO mungkin tidak tersedia kerana penyelenggaraan sistem.

Anda juga perlu mengkaji semula dan mendamaikan kad kredit bulanan dan penyata bank untuk sebarang kesilapan atau urus niaga tanpa izin dengan segera dan teliti.